สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนต้านภัยบุหรี่ – สุรา Gen Z – Gen Strong : เลือกไม่สูบ ไม่ดื่ม

31T15:20:08.703Z ก.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนต้านภัยบุหรี่ – สุรา Gen Z – Gen Strong : เลือกไม่สูบ ไม่ดื่ม เพื่อให้แกนนำเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงโทษ พิษภัยของการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งได้นำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดแก่เพื่อนในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายธงชัย หันช่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงเป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์นิรมิต (วัดบางม่วง) ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
นายวิเชียร จิตต์พิศาล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดเป็นสิ่งเสพติดทีมีผลต่อตนเองและผู้ใกล้ชิด เช่น เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งปอด และถุงลมโป่งพอง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้ชิดทั้งเด็ก หญิงตั้งครรภ์ บุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน อีกด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จึงได้จัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนต้านภัยบุหรี่ – สุรา Gen Z – Gen Strong : เลือกไม่สูบ ไม่ดื่ม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนแกนนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จาก โรงเรียนบ้านบางม่วง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม โรงเรียนบ้านบางมรวน รวมทั้งสิ้น 60 คน กิจกรรมประกอบด้วย การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม กิจกรรมรู้จักเพื่อน การให้ความรู้ถึงโทษ พิษภัยของบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมหาแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน ศีลธรรมกับการดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ บทบาทของเยาวชนแกนนำ Gen Z – Gen Strong : เลือกไม่สูบ ไม่ดื่ม การตอบปัญหาชิงรางวัล โดยหวังว่าจะสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และผู้ดื่มแอลกอฮอล์ลงได้


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จันทรา สุขนุช

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา