สุรินทร์ ซ้อมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ เตรียมพร้อมบุคลากรรับมือกับเหตุอัคคีภัย

18T16:44:16.857Z ก.ค. 2561

จังหวัดสุรินทร์ จัดซ้อมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ เตรียมพร้อมบุคลากรรับมือกับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้(18 กรกฎาคม 2561) นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ และสร้างเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย และลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีความพร้อมปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านนายครรชิต มโนวรางกูร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การฝึกในวันนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น จัดมีมาตรฐานในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรบานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตามมาตรฐานด้านการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยมิให้ได้รับความอันตรายต่อชีวิตร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในองค์เช่นเดียวกับหน่วยงานเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 100 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์