สนช.ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

16T13:56:08.657Z ก.ค. 2561

คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะที่ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการให้ทางทีมขับเคลื่อนตำบล รวม 2,673 ปัญหา
เช้าวันนี้ (16 ก.ค.61) ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาศ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ประชุมกับส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำหรับข้อมูลโครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทั้งหมด 405 หมู่บ้าน 6 ชุมชน 43 โครงการ คิดเป็นเงินรวม 44,200,000 บาท ประกอบโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน จำนวน 493 โครงการ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 23 โครงการ โครงการเกี่ยวกับการสร้างอาชีพและเสริมรายได้จํานวน 16 โครงการ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 โครงการ และโครงการอื่นๆ จํานวน 22 โครงการ
จากการดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการของทีมไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการให้ทางทีมขับเคลื่อนตำบล รวม 2,673 ปัญหา แยกออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1,608 เรื่อง เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำ เป็นต้น รองลงคือปัญหาด้านเกษตร จำนวน 308 เรื่อง ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 197 เรื่อง ปัญหาด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จำนวน 415 เรื่อง ปัญหาด้านสาธารณสุข จำนวน 72 เรื่อง และปัญหาด้านความมั่นคง จำนวน 73 เรื่อง
อย่างไรก็ตามคณะ สนช. แนะให้ทีมไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ และข้อมูลข่าวสารการดำเนินการภารกิจของแต่ละส่วนราชการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำเนิน ท้วมจอก

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน