สอศ. รับนโยบายพัฒนาหลักสูตรผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อาหารและโภชนาการ

13T09:55:01.377Z ก.ค. 2561

สอศ. รับนโยบายพัฒนาหลักสูตรผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อาหารและโภชนาการ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการพัฒนาหลักสูตรผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อาหารและโภชนาการ และการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษา และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลัง ได้รับนโยบายมาดำเนินการ โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์พิเศษเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อาหารและโภชนาการและการดูแลผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันจัดทำข้อมูล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาภาคการผลิตและสอดคล้องกับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นพรุจ กล่ำทอง

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย