จังหวัดระยอง ประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระจายสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดระยอง ปี 2561

19T16:30:52.757Z มิ.ย. 2561

วันนี้ (19 มิ.ย.61) เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้วาราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2561 โดยมีสหกรณ์จังหวัดระยอง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เกษตรจังหวัดระยอง พาณิชย์จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณาร่างประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการบริหารจัดการกระจายสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดระยองปี 2561 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง สืบเนื่องจากจังหวัดระยองได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอโครงการบริหารจัดการกระจายสับปะรดออกนอก แหล่งผลิตจังหวัดระยองปี 2561 ต่อกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนรวบรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยสำนักงานพาณิชย์ดำเนินการ จัดโครงการบริหารจัดการกระจายสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต ปี 2561 จึงจัดประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการบริหารจัดการกระจายสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดระยองปี 2561 โดยมอบหมายฝ่ายเลขาฯ นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงนามในประกาศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยองรับสมัครเข้าร่วมเพื่อดำเนินโครงการต่อไป และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรดเข้าร่วมโครงการ ส่วนแนวทางการกระจายผลผลิตสับปะรดได้มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ประสานโรงงานสับปะรด และผู้นำเกษตรกรหารือซื้อขายสับปะรดร่วมกัน ส่วนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองได้ประสานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นรับซื้อสับปะรดด้อยคุณภาพ นำไปเป็นอาหารสัตว์ จำนวน 100 ตัน สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว จังหวัดระยองกำหนดจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำเกษตรกรร่วมประชุม เพื่อหารือวางแผนแนวทางการแก้ไขสินค้าเกษตร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภัศกมล   รูปแก้ว

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง