พม. จัดงานโชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัย สูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0

31T16:10:06.887Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า โครงการผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัย สูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทยเพื่อนำนวัตกรรมในสาขาต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุใน 5 มิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตระหนักให้สังคมเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะภูมิปัญญา และคลังความรู้ของสังคม ในการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ นำนวัตกรรมและภูมิปัญญาไปเผยแพร่ในสังคมต่อไป การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นการ Kick off เพื่อแสดงภาพรวมของนวัตกรรมในด้านต่างๆ
สำหรับผู้สูงอายุ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีแผนดำเนินการร่วมกันตลอดทั้งปี 2561 อาทิ ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ นวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ นวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอเพื่อนผู้รู้ใจผู้สูงอายุ Application สำหรับผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาทางการเงิน นวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ นวัตกรรมอาหารเพื่อผู้สูงอายุ และ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำหรับปี 2561 โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
สำหรับแผนการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในปี 2561 พร้อมได้กำหนดแผนการนำเสนอนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาทิ นวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคมผู้สูงอายุ นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และแอพพลิเคชั่น สิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุและเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากอยากเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีเข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุฐานะดี คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ากองทุนผู้สูงอายุอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขถ้วนหน้า

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย