รายงาน : Big Data ตอน 1

10 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 0

การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ หรือ Big Data รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับกระทรวงต่างๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลของประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานกลาง ให้มีการประสานข้อมูลกัน ด้วยงบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้เกิดระบบฐานข้อมูลที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ ทำให้เกิดความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานและต่อยอดในมิติต่างๆ

เราจะมีฐานข้อมูลที่ดีที่สุด เท่าที่เราเคยมีมา ประชาชนได้ประโยชน์ด้วย ประชาชนไปติดต่อที่ไหนไม่ต้องถือกระดาษสักใบ บัตรประชาชนใบเดียว รู้ทุกอย่างเลย ว่าคนนี้ๆ อายุเท่าไหร่ ทำงานอะไร การศึกษาอะไร มีธุรกิจอะไรบ้าง ฝากเงินไว้ที่ไหน เสียภาษีเท่าไหร่ บริษัทเอกชนก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ได้ เพราะจะได้รู้ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมเป็นยังไง เกษตร เป็นยังไง ลู่ทางการลงทุนเป็นยังไง มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจอยู่ตรงนั้น อนาคตก็จะมองภาพออกว่า จะไปลงทุนที่ประเทศไหน จังหวัดไหน ภาคไหน ของประเทศไทย รัฐบาลได้ประโยชน์อีก ได้ข้อมูลมาออกแบบนโยบายในการช่วยเฉพาะกลุ่ม ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ การจัดทำฐานข้อมูลแบบ Big Data สหรัฐอเมริกา ถือเป็นประเทศแรกๆ ที่ได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลไว้อย่างเป็นทางการ ในปี 2555 ด้วยการออกแผนยุทธศาสตร์ The Federal Big Data Research and Development Strategic Plan เพื่อพัฒนาประเทศหลากหลายมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านสาธารณสุข พลังงาน การแก้ไขปัญหาสังคมให้ตรงจุดมากขึ้น รวมไปถึงการต่อต้านคอรัปชัน ด้วยการจัดหมวดลักษณะการทุจริตที่พบบ่อย และข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ ทำให้หลายประเทศหันมายกระดับ Big Data ให้เป็นแผนระดับชาติ อาทิ สหภาพยุโรป ที่มุ่งใช้ข้อมูลทำวิจัยและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกให้มีความแข็งแกร่ง

สำหรับการรวบรวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายหน่วยงานของภาครัฐ ได้มุ่งจัดทำเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่การออกนโยบายและการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ มุ่งยกระดับชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับบริโลกที่ขับเคลื่อนไปสู่สังคมดิจิทัล

คณากรอยู่ดี ศรัณย์ธิษย์ อ๋องสกุล ทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กองบรรณาธิการ สทท

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : NBT-สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย