สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560

21T13:31:51.940Z ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 13.54 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โอกาสนี้ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวม 5 คน พระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวม 5 คน จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 1,278 คน
สำหรับพระราโชวาทที่ได้พระราชทาน ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "...การสร้างความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่างทุกระดับนั้น จำเป็นต้องใช้วิชาความรู้ และความสุขุมรอบคอบประกอบกัน วิชาความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงาน และแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ส่วนความสุขุมรอบคอบเป็นปัจจัยส่งเสริมให้นำความรู้มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งยังเป็นเครื่องป้องกันความผิดพลาดเสียหายในการทำงานอีกด้วย ที่กล่าวดังนี้ เพราะผู้มีความสุขุมรอบคอบ ย่อมศึกษาพิจารณางาน ตลอดจนอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน จนเมื่อเข้าใจกระจ่างลึกซึ้งแล้ว ค่อยกำหนดแนวทาง และวิธีการ มาใช้ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงจุด บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้พร้อมอยู่แล้ว จึงควรจะได้พยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความสุขุมรอบคอบอยู่เสมอ"
หลังจาก ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรฯ ดังกล่าวแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งปัจจุบัน จัดการเรียนการสอน 71 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอาชีวศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท มีความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยน และการบริการแก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ทั้งยังดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัด และโรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว