สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

21T13:29:49.947Z ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่20 ธ.ค. 2561 เวลา 9.06 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา" มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 3,196 คน
ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "...บัณฑิตทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมวิชาการขั้นสูงมาเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นผู้มีวิทยฐานะสูงกว่าคนทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งในสังคม ในโอกาสที่แต่ละคนจะได้ออกไปทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่น ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงจริยธรรมข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมาก คือการอ่อนน้อมถ่อมตน การอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ เป็นความประพฤติปฏิบัติที่ยอมรับกันว่า เป็นเครื่องประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะการปฏิบัติอย่างสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมเข้าหากัน ย่อมทำให้คนเรา อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตรงข้ามกับการปฏิบัติอย่างแข็งกร้าวรุนแรง ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกร้าวฉาน ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตทุกคนจึงควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั่วไป ถ้าทำได้ แต่ละคนย่อมได้รับความรัก ความนับถือ ความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่าย อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงานทุกอย่าง"
หลังจาก ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรฯ ดังกล่าวแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณาจารย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ผ้าไหมพื้นบ้าน , ผ้าทอลายเชิงช่อดอกกันเกรา และหนังสือคู่มือศึกษาเห็ดในสวนสัตว์อุบลราชธานี 2 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว