ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดนครพนม

20T11:15:25.653Z ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่18 ธ.ค. 2561 เวลา 18.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักการและแนวทางโครงการทูบีนัมเบอร์วันตามพระดำริ โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ได้มีการประชุมวางแผนการทำงาน การจัดหาทุน การจัดกิจกรรม รวมทั้งร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชน ส่งผลให้สมาชิกได้แสดงความสามารถในสิ่งที่ชอบและถนัด ได้รับโอกาสและการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และเพื่อน ๆ
สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน มีอาสาสมัครแกนนำ 25 คน เปิดให้บริการในช่วงกลางวันและหลังเลิกเรียน มีการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิว เน้นทักษะในการดำเนินชีวิต และกิจกรรมสร้างสุข เน้นกิจกรรมที่สมาชิกสนใจ และมีประโยชน์ เช่น การทำภาพยนตร์สั้น และการตัดเย็บชุดตุ๊กตาจากผ้าของชาวไทญ้อ ซึ่งชาวไทญ้อเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมกลุ่มหนึ่ง ที่บรรพบุรุษอพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรการใช้โปรแกรม "จีเอสพี" (GSP) ออกแบบลวดลายต่าง ๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ เช่น ศิลปะ
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดนครพนม ซึ่งดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 16 ปี และประกาศให้โครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นวาระของจังหวัด ใช้กลยุทธ์ 2 ป. 2 บ. คือ ป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และบูรณาการ มีสมาชิกอายุระหว่าง 6 ถึง 24 ปี กว่า 170,000 คน มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 1,418 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน 327 แห่ง
ปัจจุบันจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และมีผลงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน คือ ชมรมชุมชนบ้านนาสมดี เป็นกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 และชมรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2561
ในการนี้ พระราชทานคำปรึกษา แก่ผู้แทนสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ซึ่งสมาชิกฯ ได้รับการบำบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งฝึกวิชาชีพ โดยมีความตั้งใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งยังมีความฝันที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว ได้แก่ เป็นไกด์นำเที่ยว ยูทูปเบอร์ และเจ้าของอู่ซ่อมรถ
นอกจากนี้ ได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้แทนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย
โอกาสนี้ ทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต กับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว