สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการ เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 200 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย

09T09:06:33.710Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่8 พ.ย. 2561 เวลา 8.37 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการ เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 200 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย เรื่อง "ของขวัญแห่งมิตรภาพ : สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย และแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนทางวิชาการในวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นการแสดงถึงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย
โอกาสนี้ ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง The Queen and the white City : สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ากับนครสีขาว มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ งานหัตถศิลป์แบบในวัง การปรุงและถนอมอาหาร จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดให้ ทรงอำนวยการงานระดับนานาชาติ โดยการจัดผลงานศิลปหัตถกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาแปรูปเป็นขนมไทย ในนามสตรีสยาม ส่งไปร่วมจัดแสดงในงานเวิลด์โคลัมเบียเอ็กซ์โปซิชัน คริสต์ศักราช 1893 ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งในครั้งนั้นราชอาณาจักรไทยได้รับรางวัลมากมาย และเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศ
ในงานฯ ยังมีการปาฐกถาในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย อาทิ ความสัมพันธ์ยุคสงครามเย็นราชอาณาจักรไทย-สหรัฐอเมริกา / และบทเรียนจากการทำงานพัฒนาของหน่วยอาสาสมัครสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในสมัยสงครามเวียดนาม
ทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ รวมถึงจัดแสดงขนมไทยโบราณที่หารับประทานได้ยาก ซึ่งเคยนำไปจัดแสดงในงานเวิลด์โคลัมเบียเอ็กซ์โปซิชัน คริสต์ศักราช 1893 ด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.