สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

09T09:10:00.473Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 14.47 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
"มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล" จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้
ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลที่มูลนิธิฯ สนับสนุน 11 แห่ง ได้แก่
-โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
-โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
-โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์
-โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
-โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดระยอง
-โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ
-โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู
-โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี
-โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
-โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส
-โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง
การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปี 2558 ถึง 2561 อาทิ ก่อสร้างอาคารพระราชทาน (อาคารไตเทียมและกายภาพบำบัด) ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม เพื่อให้ประชาชนอำเภอแม่แจ่มและอำเภอใกล้เคียงสามารถรับบริการบำบัดทดแทนไต กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 และได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้ว
เวลา 17.48 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นายประเวศ ลิมปรังษี ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราภาพ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สิริอายุ 86 ปี
นายประเวศ ลิมปรังษี เกิดวันที่ 17 กันยายน 2474 บิดาและมารดา ชื่อ นายเชื่อง และนางสีลิ่ม ลิมปรังษี ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2501 แล้วได้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูตรี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทำหน้าที่สอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย ต่อมาในปี 2508 ได้ย้ายไปรับราชการที่กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากรในตำแหน่งช่างศิลป์ตรี และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่เป็นลำดับ โดยเกษียณอายุเมื่อปี 2533 ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษกรมศิลปากร (สถาปนิก 9) ด้านบูรณปฏิสังขรณ์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไทยไว้มากมาย อาทิ พระเมรุมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 บูรณะพระธาตุพนม และการออกแบบพระอุโบสถวัดพุทธประทีป ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร จากผลงานต่าง ๆ ทำให้ได้รับการยกย่อง เป็นสถาปนิกที่มีความเป็นเลิศในการออกแบบผูกลายไทยอย่างงดงาม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจิตรศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเคลตัน สหรัฐอเมริกา และในปี 2532 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
ข่าวในพระราชสำนัก สททข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว