พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2561

09T09:15:05.583Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 13.52 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้หัวข้อ "ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในอดีตที่ผ่านมา ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเสนอสำหรับขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยด้วยรูปแบบความเป็นหุ้นส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน
โอกาสนี้ ทรงเปิดนิทรรศการ "20 ปี สถาบันพระปกเกล้า" แสดงประวัติความเป็นมาของสถาบันพระปกเกล้า แสดงผลงานของสถาบันพระปกเกล้า และงานเครือข่ายต่างประเทศ ตลอดจนผลงานของเครือข่ายที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ในประเด็นการส่งเสริม พัฒนา ขับเคลื่อนประชาธิปไตย นำพาสังคมการเมืองสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว