พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ณ วังศุโขทัย ดังนี้

08T10:32:16.313Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 17.05 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ พระตำหนักใหญ่ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ เฝ้า ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับสากล อาทิ ทรงเป็นนักการทูต ทรงเป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ และการเจรจาการทูตพหุภาคีในหลายเวทีระดับโลก พระองค์ ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้แก่เยาวชนและคนไทยทั่วไปในการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นอารยประเทศที่เจริญรุ่งเรืองต่อไป
ต่อจากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำ นางสาวสกุลวงศ์ ชิตวลี และคณะ เฝ้า ถวายโฉนดที่ดิน รวม 52 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว