พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดสุวรรณดาราราม และ วัดนิเวศธรรมประวัติ

07T09:30:13.237Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (6 พ.ย. 61) เวลา 15.27 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดสุวรรณดาราราม เดิมชื่อ "วัดทอง" เป็นวัดที่ พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ขึ้นเสวยราชสมบัติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดทอง ขึ้นใหม่ และพระราชทานนามว่า "วัดสุวรรณดาราราม" เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่พระราชบิดา และพระราชมารดาตามพระนามเดิมของทั้งสองพระองค์ คือ "ทองดี" และ "ดาวเรือง"
ภายในวัดฯ มีสิ่งต่าง ๆ ที่น่าชม อาทิ พระอุโบสถ ซึ่งยังคงเป็นแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ ทำส่วนฐานโค้งอ่อนลงตรงกลางคล้ายปากเรือสำเภา หน้าบันพระอุโบสถสลักลายเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุม ที่ผนังพระอุโบสถตอนบน ส่วนตอนล่างเขียนเรื่องเวสสันดรชาดก เตมีย์ชาดก และสุวรรณสามชาดก , ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมารวิชัย มีแม่พระธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงกลาง สำหรับพระประธานพระอุโบสถ รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จำลองขยายส่วนจากพระแก้วมรกต นอกจากนั้น ในพระวิหาร มีภาพเขียนแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีฝีมือยอดเยี่ยมงดงาม
เวลา 16.55 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2421 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยเป็น 1 ใน 16 พระอารามหลวง ที่สงวนไว้สำหรับพระกฐินหลวง
พระอุโบสถ เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มียอดโดมปลายแหลมเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนา มี "พระพุทธนฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธานพระอุโบสถ ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว เป็นพระปฏิมากรประทับขัดสมาธิเพชร มีพระอรหันต์สาวก คือ พระโมคคัลลานะอยู่ทางซ้าย และพระสารีบุตรอยู่ทางขวา เบื้องหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระนิรันตราย บานประตูหน้าต่างประดับด้วยกระจกสลับสี เหนือประตูพระอุโบสถ มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีงดงาม
โอกาสนี้ เสด็จออกด้านหน้าพระอุโบสถ ทรงถวายผ้าป่าท้ายผ้าพระกฐิน ซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพื่อนำปัจจัยจัดตั้งกองทุนบำรุงพระอารามค่าน้ำ ค่าไฟของวัดนิเวศธรรมประวัติ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว