พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ณ วัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรี

07T09:32:10.690Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่6 พ.ย. 2561 เวลา 15.51 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ณ วัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำเงินที่ได้สมทบทุนในการบูรณะ เสนาสนะและสิ่งสำคัญภายในวัด เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับภิกษุสงฆ์ ตลอดจนรองรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้าไปทำบุญ เจริญจิตตภาวนา อันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ประเพณีการทอดกฐิน มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน มีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน หลังจากวันออกพรรษา คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือตั้งแต่วันตักบาตรเทโว จนถึงวันลอยกระทง ช่วงระยะเวลานี้เรียกว่า "กฐินกาล" คือ ระยะเวลาทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน ซึ่งในปีนี้ อยู่ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2561
สำหรับวัดบางแพรก เดิมชื่อวัดละครทำ เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณปี 2240 เคยเป็นวัดร้าง ต่อมามีการบูรณปฏิสังขรณ์ เพื่อเป็นสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์ และประกอบศาสนกิจต่าง ๆ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2550 ภายในวัด มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อศิลาแรงหรือหลวงพ่อหิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ปัจจุบัน มีพระครูเกษมธีรคุณ (พระมหาสรธร ญาณเมธี) เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณร รวม 30 รูป
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว