สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13

06T09:13:49.160Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่5 พ.ย. 2561 เวลา 9.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในนามของประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ "ก้าวหน้าสู่โลกที่ปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บ และความรุนแรงอย่างยั่งยืน" เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวทางสังคม จากประเทศต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างงานวิจัยด้านการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จัก เกิดการนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ โดยประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหาสุขภาพ การจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน การป้องกันความรุนแรงในเด็กและในสตรี การป้องกันการบาดเจ็บในผู้สูงอายุ และการเล่นกีฬา การเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการทำงาน ภัยพิบัติตามธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่องค์การอนามัยโลก และองค์การสหประชาชาติ กำหนดตัวชี้วัดให้ทุกประเทศดำเนินการภายในปี 2573 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน
ในการนี้ ทรงฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "การป้องกันการบาดเจ็บและความรุนแรง: โอกาสและความท้าทายสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยนายแพทย์ อีเทียน จี ครูก ผู้อำนวยการหน่วยงานด้านการจัดการป้องกัน ความรุนแรง การบาดเจ็บ และพิการจากโรคไม่ติดต่อ ขององค์การอนามัยโลก และเรื่อง "การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย: โอกาสและความท้าทาย" โดยนางโซเลกา แมนเดลา นักเขียนและนักรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญและทรงเป็นแบบอย่างในด้านการส่งเสริมความปลอดภัย และนิทรรศการมาตรฐานด้านความปลอดภัยในเด็ก มาตรการป้องกันเด็กจมน้ำ และมาตรการความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ จักรยาน รวมทั้งผู้ใช้ทางเท้า
ข่าวในพระราชสำนัก สทท


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว