สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกเกี่ยวกับการศึกษาปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพอนามัยของประชากร และได้พระราชทานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงจากพิษภัยของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพอนามัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

05 พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกเกี่ยวกับการศึกษาปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพอนามัยของประชากร และได้พระราชทานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงจากพิษภัยของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพอนามัยในรูปแบบ ต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว