พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี

05T09:24:01.943Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่4 พ.ย. 2561 เวลา 14.18 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่านาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เป็นเจ้าอาวาส
วัดป่านาคำน้อย เป็นวัดสายธรรมยุต เดิมเป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 โดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก (สัน-ตุส-สะ-โก) ต่อมาเมื่อปี 2529 ได้รับการจัดตั้งเป็นวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2531 ภายในวัด มีสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ อาทิ ศาลาอเนกประสงค์ เป็นสถานที่สำหรับใช้ทำสังฆกรรม ฉันภัตตาหารของพระสงฆ์และสามเณร และบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ มี กุฏิ โรงครัว และที่พักของอุบาสก-อุบาสิกา ทั้งนี้ เนื่องจากวัด มีความสงบ ร่มรื่น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของแต่ละปี จึงมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศเดินทางไปจำพรรษาจำนวนมาก
วัดป่านาคำน้อย นับเป็นสถานฝึกอบรมทั้งทางศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้ที่ไปฝึกอบรม เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชชา และจรณะ (จะ-ระ-นะ) ควบคู่กันไป ซึ่งบริเวณภายในวัด มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้นานาชนิด เหมาะแก่การภาวนาเป็นอย่างยิ่ง จึงมีพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป เดินทางไปปฏิบัติธรรมเจริญจิตตถาวนา ปัจจุบัน มีพระสงฆ์ 40 รูป สามเณร 1 รูป และแม่ชี 35 คน
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดอย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลา จึงเสด็จกลับ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว