พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย

05T09:27:02.053Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่4 พ.ย. 2561 เวลา 14.39 น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทรงเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ซึ่งอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำเงินที่ได้สมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และที่พักสำหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติธรรม อันเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ กฐินสามัคคี เป็นกฐินที่มีเจ้าภาพหลายคนร่วมกัน โดยบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา นำไปถวายวัด ซึ่งมักจะนำไปทอดยังวัด ที่กำลังมีการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ เพื่อเป็นการสมทบทุนให้สิ่งอันพึงประสงค์ของวัดให้สำเร็จลุล่วง กฐินสามัคคี นี้ เป็นที่นิยม เพราะนอกจากได้บุญได้กุศลแล้ว ยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงวัด ตลอดจนเป็นการสร้างความสมานสามัคคีของชุมชน ให้มีความรักมั่นกลมเกลียวด้วย
สำหรับ วัดแสงแก้วโพธิญาณ สร้างขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อเป็นพุทธสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และศาสนพิธี รวมทั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ สามเณร และฆราวาส ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อปี 2554 ภายในบริเวณวัดฯ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น แสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนา นับเป็น 1 ในวัดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไปทำบุญและกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบัน มี พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ จำพรรษา 19 รูป
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถีบ้านใหม่แสงแก้ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ กาแฟ สมุนไพร และอาหารแปรรูป ที่ผลิตในพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว