เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน

04T17:37:51.937Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนาคําน้อย อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณิชากร เจริญกิจ ณิชากร เจริญกิจ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย