พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม จังหวัดเชียงราย

04T13:48:50.463Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (3 พ.ย. 61) เวลา 10.15 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดสันติคีรีญาณสังวราราม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งคณะกรรมการวัดฯ ร่วมกับ พุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ทำการบูรณะซ่อมแซมเมื่อปี 2560 แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2561 เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ ภายในประดิษฐานพระประธานปางปฐมเทศนา เพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรมตามพระวินัยบัญญัติ ตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีกรรมตามพุทธประเพณี
วัดสันติคีรีญาณสังวราราม นี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำริให้จัดสร้างขึ้น เมื่อปี 2532 เนื่องจากหมู่บ้านนี้ยังไม่มีวัดสำหรับประกอบศาสนกิจ ต่อมาศาสนสถานและสิ่งสำคัญในวัดมีความชำรุดทรุดโทรม , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จึงทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ เพื่อสำรวจและบูรณปฏิสังขรณ์ พร้อมทรงรับเป็นโครงการในพระดำริ โดยรักษารูปแบบและลวดลายเดิมไว้ทั้งหมด เน้นวัสดุที่คงทนถาวรมากขึ้น วัดสันติคีรีญาณสังวราราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2545 , ปัจจุบัน มีพระครูศีลคุณากร เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำนวน 5 รูป
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา สมควรแก่เวลา จึงเสด็จกลับ

ข่าวในพระราชสำนัก สทท


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว