พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2018 เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

02T09:42:23.377Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่1 พ.ย. 2561 เวลา 11.02 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2018 เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ และประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 ซึ่งบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , ชมรมโภชนวิทยามหิดล , วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก , สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และมูลนิธิแบรนด์เฮลเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกทั้งเป็นเวทีให้ผู้ได้รับทุนวิจัยฯ ได้นำเสนอผลงาน โดยมี แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และนักวิชาการ กว่า 900 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว
ในงานฯ มีการบรรยายของผู้ได้รับทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2018 และการจัดแสดงนิทรรศการทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รี เสิร์ช อวอร์ด ซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว