สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ 90 ปี สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (สุขุมาลอนามัย)

02T09:49:20.830Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่1 พ.ย. 2561 เวลา 8.53 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (สุขุมาลอนามัย) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ 90 ปี สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (สุขุมาลอนามัย) ซึ่งสภากาชาดไทยจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ครั้งหนึ่งเคยทรงดำรงตำแหน่ง "อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดง" หรือ สภากาชาดไทยในปัจจุบัน
ในโอกาสนี้ ทรงเปิดอาคาร "สมัยนวุติวัสส์" ซึ่งสภากาชาดไทย จัดสร้างขึ้น เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการตรวจรักษาโรคที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นอาคารสองชั้น มีเป็นห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องตรวจโรค ห้องปฐมพยาบาล และห้องทันตกรรม และ อาคาร "บริพัตรวรอุทิศ" จัดสร้างขึ้นเป็นอาคารชั้นเดียว เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ เช่น การฝึกสมอง การฝึกสมาธิ การเล่นโยคะ และกิจกรรมนันทนาการ โดยทั้งสองอาคาร ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่ออาคารดังกล่าว
จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ คณะผู้มีจิตศรัทธา เฝ้า ถวายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องเลเซอร์ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดความดันโลหิต และรถเข็นผู้ป่วย ในการนี้ ประทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าว แก่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (สุขุมาลอนามัย) เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาประชาชนต่อไป
สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (สุขุมาลอนามัย) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2471 เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและงานฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงงานด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ปัจจุบัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.ถึง16.00 น.
ข่าวในพระราชสำนัก สทท


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว