หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2561

01T17:47:49.490Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

หมายกําหนดการ
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2561
................................
เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า การพระราชพิธี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กําหนดดังรายการต่อไปนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรง บําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา 16 นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 1 แล้วเสร็จ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรที่พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เสด็จพระราชดําเนิน เข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 2 เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา 16 นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 1 แล้ว เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 2 เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี หรือช้างเผือก
วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญ พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา 16 นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 1 แล้ว เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังวัดอรุณราชวราราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 2 เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายนพรัตน ฯ หรือช้างเผือก
วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา 16 นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 1 แล้ว เสด็จพระราชดําเนินไปยังวัดราชโอรสาราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 2 เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี หรือมงกุฎไทย
วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา 16 นาฬิกา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชาธิวาส เสด็จเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว เสด็จกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี หรือช้างเผือก
วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในการ ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
เวลา 16 นาฬิกา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปยังวัดสุวรรณดาราราม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เสด็จเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 1 แล้ว เสด็จไปยัง วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสด็จเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 2 เสร็จแล้ว เสด็จกลับ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
สำนักพระราชวัง
วันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2561

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณิชากร เจริญกิจ ณิชากร เจริญกิจ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย