ข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี

01T17:26:30.820Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยังนายเหวียน ฝู จ่อง (Mr. Nguyen Phu Trong) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ดังนี้
ในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสําเร็จ และความสุขของท่าน ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความรอบรู้และความสามารถของท่าน ไมตรีจิตมิตรภาพ และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณิชากร เจริญกิจ ณิชากร เจริญกิจ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.