พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปาฐกถาพิเศษในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล ปี 2561

01T09:17:59.470Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่31 ต.ค. 61 เวลา 10.26 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล ปี 2561 ซึ่งสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อผลักดันให้สตรีทั่วโลกร่วมกันสร้างโอกาส สร้างความก้าวหน้าในกลุ่มสตรี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน จาก 40 ประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในการนี้ ทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การนำ Bangkok Rules ไปสู่การปฏิบัติ : ให้โอกาสครั้งที่ 2 แก่สตรี" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ต้องขังและผู้ที่มีปัญหาทางกฎหมายให้สามารถกลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมอาทิ โครงการกำลังใจในพระดำริฯ มีการปรับปรุงและคิดค้นมาตรการเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ อาชีพ การศึกษา ทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และการรู้กฎหมาย มาตรการเหล่านี้ ทำให้เกิดการพัฒนาชีวิตของผู้ต้องขังหญิงอย่างครบวงจร ทั้งนี้ ที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติได้มีมติให้ The Bangkok Rules หรือร่างกฎแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ต้องบังคับใช้ทั่วโลกเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง โดยครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ต้องขังหญิงจะพบกับอิสรภาพที่ยั่งยืน และมีชีวิตใหม่ที่มีความสุขในสังคม
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ทั้งในด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การศึกษา และการสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและนานาประเทศ
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล มีการขยายจำนวนองค์กรสมาชิกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีสตรีจำนวนมากที่ก้าวไปสู่บทบาทการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานระดับโลก
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว