สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษา เนการาบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2561

01T09:15:21.283Z พ.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่31 ต.ค. 2561 เวลา 04.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เที่ยวบินพิเศษ ที่ อาร์ทีเอเอฟ 206 ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษา เนการาบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 โดยมี คณะรัฐมนตรี , ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน , แม่บ้านเหล่าทัพ , ผู้แทนสภากาชาดไทย ผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท ส่งเสด็จ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำ นักเรียนนายร้อยและข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน พิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพบรูไน พื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรวาซัน และพิพิธภัณฑ์การเดินเรือทางทะเลบรูไนดารุสซาลาม อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเข้าเฝ้าทูล ละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ณ พระราชวังนูรูลอิมาน ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว