สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล ปี 2561

31T09:14:34.753Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 10.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล ปี 2561 ซึ่งประเทศไทย โดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 นับเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 24 ปี ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เสริมศักยภาพสตรีเพื่อสานพลังให้ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยการส่งเสริมในมิติต่าง ๆ เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง , ประเมินความก้าวหน้า , สร้างแรงจูงใจและวิธีคิดที่ดี , ให้ความสำคัญกับแนวทางที่เป็นประโยชน์และยั่งยืน , สร้างเครือข่ายและบริการชุมชน , รักษาความชอบธรรม , และสนับสนุนเยาวชนสตรีที่จะมารับช่วงต่อ จากแนวคิดดังกล่าว จะสามารถผลักดันให้สตรีทั่วโลกร่วมกันสร้างโอกาส สร้างความก้าวหน้าในกลุ่มสตรี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน จาก 40 ประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า จนที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและนานาประเทศ และทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่าง ๆ มากมาย
สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2473 เป็นองค์กรสตรีระดับโลก ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมความก้าวหน้าและยกระดับสตรี ผลักดันนโยบายด้านสตรีในประเทศสมาชิกและในระดับนานาชาติ โดยมีประเทศสมาชิกกว่า 95 ประเทศ
สำหรับ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล แห่งประเทศไทยฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพของประเทศไทย เพื่อให้สตรีนักธุรกิจและสตรีวิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตน ร่วมใจกันใช้ความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งระดับประเทศและระดับโลก


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว