สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะ เฝ้าถวายพระกระยาหารค่ำ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

30T09:11:39.493Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะ เฝ้าถวายพระกระยาหารค่ำ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ศนัฏฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว