สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสแล้ว เพื่อทรงเตรียมพระองค์ในการเข้าร่วมประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลก เรื่อง มลพิษทางอากาศและสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

29T09:45:27.373Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสแล้ว เพื่อทรงเตรียมพระองค์ในการเข้าร่วมประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลก เรื่อง มลพิษทางอากาศและสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา