สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก 28 ตุลาคม 2561

29T09:44:39.280Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้ "ฯพณฯ นายมีโลซ เซมัน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก กรุงปราก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก , ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเช็ก
พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา