สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา รวมถึงความปลอดภัยด้านสารเคมี โดยทรงร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก และองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชากรโลก

28T14:04:40.267Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา รวมถึงความปลอดภัยด้านสารเคมี โดยทรงร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก และองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชากรโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา