สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม และทรงติดตามความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

26T09:06:05.650Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่25 ต.ค. 2561 เวลา 14.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทรงถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มูลนิธิสิรินธร และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำจตุปัจจัยไปทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัด
วัดแห่งนี้ เดิมชื่อวัดไผ่ดำ สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากมีเจดีย์เก่ารูปทรงระฆังคว่ำปรากฏเป็นหลักฐาน ซึ่งกรมศิลปากรได้บูรณะเมื่อปี 2553 และสร้างองค์เจดีย์ครอบองค์เก่าไว้ ทั้งนี้ เมื่อปี 2470 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โปรดให้คณะสงฆ์ในปกครองธรรมยุตไปอยู่ประจำ และสร้างอุโบสถหลังใหม่ มีพระประธานอุโบสถนามว่า พระพุทธโสภาคย์ สักยมุนี และเมื่อปี 2538 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 ประทานชื่อวัดใหม่ว่า "วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม" ปัจจุบัน มีพระสงฆ์ 9 รูป สามเณร 131 รูป , มีพระครูประพัฒนศีล สำราญ ขนฺติโก เป็นเจ้าอาวาส
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสมุดกฤษณะเวฬุ ทรงสดับพระธรรมเทศนา เรื่องปัญญา โดยสามเณร ปิยะพงษ์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ยกตัวอย่างการใช้ปัญญาของผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงรายให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ โดยบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษ
การบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษนี้ เป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนแผนกธรรมบาลีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่บูรณาการการเรียนรู้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้สามเณรบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้
โอกาสนี้ ทรงติดตามความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีการปรับกระบวนการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ stem to steam and Health ซึ่งนอกจากเน้นให้สามเณรเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา ยังมีการเพิ่มความรู้ด้านศิลปะ เพื่อช่วยให้ผ่อนคลายด้านวิชาการและยังส่งเสริมด้านสุขภาพด้วย โดยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมพัฒนา ช่วยให้สามเณรสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น และมีการพัฒนาทางความคิด นอกจากนี้ ได้สอนการใช้เทคโนโลยี QR CODE ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สนใจ ช่วยให้เก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบทั้งตัวอักษร ตัวเลข URLเว็บไซต์ มีความสะดวกรวดเร็วโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและยังนำไปเผยแพร่สู่ระบบออนไลน์ได้
จากนั้น ทอดพระเนตรห้องพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการล้างมือเพื่อสุขภาพ โดยให้สามเณรแกนนำตัวแทนแต่ละชั้นปีได้ฝึกการล้างมืออย่างถูกขั้นตอนและเผยแพร่ต่อให้เพื่อนสามเณรเห็นความสำคัญของการล้างมือ และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน ส่งผลให้สามเณรที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน มีจำนวนลดลงจาก 90 รูปในปี 2560 เหลือ70รูปในปี 2561
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว