สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ห้า

26T09:07:47.150Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่25 ต.ค. 2561 เวลา 15.57 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ห้า ซึ่งเป็นวันสุดท้าย โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 1 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการชลประทาน ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 2,512 คน
ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงคุณธรรมสองประการ คือความตั้งใจจริงกับความกตัญญูกตเวที ในวันสุดท้ายนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมว่า ชาติบ้านเมืองอันเป็นที่เกิดที่อาศัยมีคุณแก่เราทุกคนอย่างไม่อาจประมาณได้ บัณฑิตจึงต้องสำนึกตระหนักว่า แต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณของชาติบ้านเมือง แล้วร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความร่มเย็นเป็นสุข"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว