สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่สี่

25T09:02:12.323Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่24 ต.ค. 2561 เวลา 15.55 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่สี่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 1 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ , คณะศึกษาศาสตร์ , คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร , คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ , คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ , คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ , และคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 2,930 คน
โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้และการสร้างสมอบรมคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจจริง ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จ แต่นอกเหนือจากคุณธรรมอันมีอยู่ประจำใจของแต่ละคนแล้ว การสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้อื่น เช่น บิดามารดา และครูบาอาจารย์ ก็มีส่วนอย่างสำคัญต่อความสำเร็จของบัณฑิตด้วย ทุกคนจึงควรมีความกตัญญูรู้คุณ และรู้จักตอบแทนคุณท่าน ด้วยการประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นความดีความเจริญสืบไป"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.