สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 15

25T09:00:37.183Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 17.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 15 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2561 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณภัย ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการบริการหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาล ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการและวิชาชีพ ที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่้อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว