สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบ 125 ปี การก่อตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

02T10:56:30.770Z ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่1 ต.ค. 2561 เวลา 09.44 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยัง มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบ 125 ปี การก่อตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2436 ตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยแรกเริ่ม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวิทยาลัยขึ้น ในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร พระราชทานนามว่า "มหามกุฏราชวิทยาลัย" เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร และเป็นสถานศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ของชาติและของต่างประเทศ รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ จนในปี 2488 ได้มีประกาศตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงในรูปมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย" จึงเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาแห่งแรก ที่จัดการศึกษาในรูปของ "มหาวิทยาลัย" ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งอยู่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งยังได้จัดตั้งโรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา และจัดพิมพ์แบบเรียนต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน และจัดตั้งมูลนิธิฯ เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม การสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณร และการสาธารณกุศลต่าง ๆ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว