พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า

01 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่30 ก.ย. 2561 เวลา 15.15 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ดังนี้
นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะผู้บริหารนำผู้ชนะการแข่งขันในโครงการ "RUN FOR CARE @SURIN 2018" ครั้งที่ ๒ เฝ้า รับประทานถ้วยรางวัลประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. พร้อมด้วย นายนิคม รัตนเย็นใจ ประธานชมรมจักรยานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะเฝ้าถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันจักรยาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์อทิตยา" เพื่อสมทบทุนโครงการเกษตรอทิตยาทร
นายประชาติ หินกล้า กรรมการบริหารบริษัท ไฟเบอร์ยูโร อูอาร์ดี จำกัด นำ ภิกษุสงฆ์ เฝ้า ถวายพระพุทธรูป กับถวายสิ่งของ
นายประชาติ หินกล้า กรรมการบริหารบริษัท ไฟเบอร์ยูโร อูอาร์ดี จำกัด นำ คณะบุคคล เฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย กับถวายสิ่งของ
นายชวิศ ชื่นเจริญ กรรมการบริหารบริษัท บอส แอนด์ ธอสโปรเจคท์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย กับถวายสิ่งของ
นางสุรี จิตศักดานนท์ ประธานชมรมจุฬาฯ รัชประชา เทิดพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย กับถวายสิ่งของ
นายนันทพันธ์ อภิชัยธนาธิป ผู้จัดการห้างทองแสงพรหม พร้อมครอบครัวเฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
นายปกรณ์พัฒน์ เนื่องจำนงค์ ผู้ควบคุมด้านข้อมูลเนื้อหาและข่าวแฟนเพจ "เรารักพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ" พร้อมครอบครัวเฝ้าถวายสิ่งของ
นายสุกฤษฎิ์ สังฆะโน ผู้จัดทำแฟนเพจ "เรารักพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ" และคณะ เฝ้า ถวายพระรูปเขียนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร เฝ้า ถวายเข็มกลัดอักษรพระนาม "อก" (ออ-กอ) เพื่อทรงใช้ในกิจการในพระองค์
นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บริษัท บาริแคร์ จำกัด เฝ้า ถวายเครื่องไล่ยุง น้ำยาไล่ยุง และเอกสารข้อมูลเครื่องไล่ยุง เพื่อทรงใช้ในกิจการในพระองค์
นายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ กรรมการ บริษัท อาร์มาดิโล่ จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน และครอบครัวเฝ้า ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายสมุดนิทานระบายสี "ทำไมคนไทยรักในหลวงรัชกาลที่ 9" ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
นายธาวิษ ถนอมจิตต์ กรรมการและเลขานุการกองทุนพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พร้อมด้วย นายมนตรี ศิริวัฒนาวราการ ไวยาวัจกรวัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาท และคณะเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว