ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตคลองเตย

28 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่27 ก.ย. 2561 เวลา 18.29 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งโรงเรียนจัดตั้งขึ้น ด้วยตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนสตรีล้วน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 รวม 2,598 คน จึงได้ดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตคลองเตย เปิดรับสมัครสมาชิก จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน จัดกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจกรรม งานฝีมือ กีฬา ศิลปะ ทักษะการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพตามความสนใจของสมาชิก ทำให้เกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง
ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ ในแนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว" โดยมีตัวอย่างกิจกรรมสร้างสุขที่เปิดให้บริการแก่สมาชิก ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ในช่วงเช้าและช่วงเย็น เช่น กิจกรรมเครื่องดื่มธงไตรรงค์ เป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ โดยใช้สีตรงกับสีของธงไตรรงค์ แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย กิจกรรมหุ่นยนต์สมองกล ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 ในรูปแบบของหุ่นยนต์ระดับสูง ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์สามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในการกู้ภัย กิจกรรมหัตถศิลป์ พหุวัฒนธรรม ซึ่งประดิษฐ์งานหัตถกรรม โดยบูรณาการกับแผนการเรียนสายภาษา เช่น ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี
จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในพื้นที่เขตคลองเตย และกรุงเทพมหานคร โดยมีนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานชมรมในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มีชมรมในชุมชน 159 ชมรม, ในสถานศึกษา 456 ชมรม ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และยังมีชมรมในสถานประกอบการ 16 ชมรม โดยปีนี้ จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจเพิ่มมากขึ้น
ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" ของศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เฝ้า ซึ่งมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีพระดำรัสแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" ให้เพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีกำลังใจสนับสนุนจากครอบครัว เชื่อว่าจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ปัจจุบัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย มีคลินิกยาเสพติด ดูแลบำบัดคนไข้ที่สมัครใจและบังคับบำบัด นอกจากนี้ ยังดำเนินงาน "เครือข่ายต้นชีวิต" มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงาน และเข้าไปบำบัดนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่โรงเรียน จนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และสามารถจบการศึกษาได้ และจากการดำเนินงานด้านยาเสพติด "เครือข่ายต้นชีวิต" ทำให้บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ได้รับรางวัล "ธัญญารักษ์ อวอร์ด" ปี 2560
อีกทั้งได้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย หากเกิดความเครียด ให้พูดคุยกับพ่อแม่ และปรึกษาแพทย์ อย่าคิดทำร้ายตัวเอง นอกจากนี้ มีพระดำรัสเป็นข้อคิด ให้สมาชิกทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ มองโลกในมุมกว้าง หมั่นศึกษาหาความรู้ และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว