สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 36 ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

12T09:47:28.563Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 14.34 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 36 ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งมีภารกิจหลัก ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจ เพื่อการป้องกันรักษาโรคหัวใจแก่ประชาชน และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการหัวใจสัญจร โดยการนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมอุปกรณ์เครื่องตรวจที่ครบครัน ลงพื้นที่ไปในจังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งในปี 2561 ได้ไปจัดบริการ ที่โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลต่าง ๆ อีกทั้งให้ความรู้ ในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ญาติและผู้ป่วย ผ่านโครงการอาหารไทยหัวใจดี
นอกจากนี้ มีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และโครงการหลัก 3 อ.ดีต่อใจ คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ นั้น เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปราศจากโรคภัย ซึ่งพระองค์ ทรงเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่มูลนิธิฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเพื่อปลอดจากการเป็นโรคหัวใจ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว