สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

11T09:37:16.473Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่10 ก.ย. 2561 เวลา 15.03 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
คณะผู้แทนกองทัพอากาศ และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
นางเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
นายพรชัย จุฑามาศ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 นำ คณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "เอ็มอีเอ คลาสสิค 2014 2015 และ 2017" (MEA Classic 2014 2015 และ 2017) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
นางบุศรัตน์ เกษสมัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 485 เนื้อที่ 47 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา โพธิสุวรรณ และคณะอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิ สังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ในการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุคคล ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิ สังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายบุญช่วย และนางชื่นจิตต์ กุลมงคล และคณะจากบริษัท ดิลก และบุตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ในการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุคคล ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิ สังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายพรเทพ สามัตถิยดีกุล ประธานมูลนิธิศิริวัฒนา นำ คณะกรรมการมูลนิธิศิริวัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายหนังสือ "เพียงพ่อก็พอเพียง เดอะ โซล ออฟสยาม" (The Soul of Siam)ฉบับภาษาไทย ปี 2554 เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นางสาววรรณา ลอลือเลิศ ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน นำ คณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561
นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
นายวิธิต อุตสาหจิต ประธานกรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ "ปิยราชกุมารี" เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ คณะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2561
เวลา 15.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำ คณะข้าราชการ และเกษตรกรจังหวัดยะลา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดยะลา
นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัทในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมระบบสื่อสาร เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ นำ คณะผู้บริหารและผู้จัดทำหนังสือ "จารึกเป็นภาพฝาก...จากพระทัย" ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าว เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษ จิรนิติ หะวานนท์ กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ นายนพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชากฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Law and Policy) ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน (University of College London) สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายระหว่างประเทศทางทะเล (International Law of the Sea) ณ มหาวิทยาลัยนอททิงแฮม เทรนท์ (Nottingham Trent University) สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว