สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

06T09:50:27.270Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่5 ก.ย. 2561 เวลา 8.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสระน้ำสาธารณะหนองแคน บ้านหนองพรม ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สระน้ำสาธารณะพระราชทาน ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกสระน้ำสาธารณะดังกล่าว ซึ่งเดิมมีสภาพตื้นเขิน ทำให้การระบายน้ำ และการส่งน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นดินโคลน มีต้นกกและวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเก็บกักน้ำได้น้อย โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม สระน้ำจะแห้งทำให้ไม่มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 6 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้จำนวน 126,024 ลูกบาศก์เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์ 2,125 ราย และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 4,812 ไร่
โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน เพื่อพระราชทาน เพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกร และเพื่อสนับสนุนระหว่างโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) จังหวัดนครนายก ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 โดยในปี 2561 สามารถเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ได้จำนวนกว่าหนึ่งล้านตัว ซึ่งมีปริมาณมากขึ้นทุกปี และโครงการ "รวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม" จังหวัดลพบุรี ซึ่งเริ่มต้นจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี 2554 เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่หากเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งในการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ระหว่างปี 2560 ถึง 2561 สามารถเพาะพันธุ์ได้ 401,900 ตัว โดยแบ่งจำหน่ายในท้องถิ่น ปล่อยลงบ่อเพื่อเพาะพันธุ์ และนำไปแจกจ่ายในจังหวัดต่าง ๆ

เวลา 9.40 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ ทั้งนี้ ในปี 2560 มีสมาชิก 55 ราย พื้นที่เพาะปลูก 299 ไร่ สมาชิกผ่านเกณฑ์ 51 ราย และไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ราย มีเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์ 112.762 ตัน มูลนิธิชัยพัฒนารับซื้อผลผลิตนำไปสีเป็นข้าวสารตราจันกะผัก สำหรับปัญหาที่พบในการดำเนินงาน คือ โรคเชื้อรา แมลง และภัยธรรมชาติ ทางกลุ่มได้แก้ไขโดยฉีดพ่นไตรโคเดอร์มา ทำให้โรคและแมลงลดลง นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้รับพระราชทานสระน้ำขุดใหม่ จำนวน 6 สระ รวมเป็น 53 สระ รวมทั้งพระราชทานปลานิลจิตรลดา 48,800 ตัว พันธุ์ไม้ผล 933 ต้น และไก่กระดูกดำ 32 ครัวเรือน จำนวน 310 ตัว
สำหรับในปี 2561 ทางกลุ่มตั้งเป้าหมายจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ทั้งหมด พัฒนาอาชีพเสริมเพาะพันธุ์ปลาขาย เป็นต้นแบบไม่ใช้สารเคมีในแปลงนา โดยปลูกพืชบำรุงดินหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว และทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ส่วนผลการดำเนินงานโครงการเขียวทั้งตำบล ในตำบลเกาะแก้ว ตำบลหมื่นศรี และตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ มีการปลูกพืชบำรุงดิน 2 ชนิด คือ ถั่วเขียวพระราชทาน จำนวน 2,754 ไร่ มีสมาชิก 458 ราย ได้ผลผลิต 10 ตัน ถั่วพร้า จำนวน 2,111 ไร่ มีสมาชิก 171 ราย ได้ผลผลิต 33 ตัน โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ รับซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าจำนวน 7.801 ตัน มูลค่า 117,015 บาท ซึ่งการดำเนินงานโครงการเขียวทั้งตำบล พบปัญหาแมลงกินใบ จึงแก้ไขโดยปลูกพืชให้เร็วขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวข้าว สำหรับเป้าหมายในปี 2561 จะขยายการปลูกถั่วพร้าและถั่วเขียวเพื่อบำรุงดิน รณรงค์ให้ราษฎรไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้ปุ๋ยพืชสดแทน
นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ มูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ได้นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศและระบบภูมิสารสนเทศ มาบริหารจัดการเชิงพื้นที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทานฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ จีเอ็มไอเอส ได้แก่ ข้อมูลด้านแปลงที่ดินที่ใช้ปลูกข้าว ทะเบียนสมาชิก และสระน้ำพระราชทาน เพื่อนำไปวางแผนการเพาะปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้ง ได้พัฒนาระบบรายงานผลการเพาะปลูก , กิจกรรมการเพาะปลูกและผลผลิตในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น ที่เชื่อมโยงแปลงเพาะปลูกกับระบบ จีเอ็มไอเอส เพื่อให้สมาชิกโครงการฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาใช้ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น
ในการนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่า "ขอชื่นชมว่าแม้จะเป็นกลุ่มใหม่แต่สามารถผลิตข้าวได้ผลดี และปีหน้าจะพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด การผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ต้องใช้ความมานะ อดทน ต้องมีความละเอียด ในการผลิตทุกขั้นตอน ดูแลเอาใจใส่กำจัดวัชพืชและข้าวปน เพื่อให้พันธุ์ข้าวมีคุณภาพดี ส่วนโครงการเขียวทั้งตำบลก็สามารถทำได้ดีเช่นกัน ขอให้ช่วยแนะนำลูกหลานให้สืบทอดทั้ง 2 โครงการให้ยั่งยืน เพื่อจะได้มีข้าวและพืชผักคุณภาพดีรับประทานกัน"
เวลา 10.40 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านกุง ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ในการนี้ ทรงเยี่มราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน จังหวัดสุรินทร์ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มราษฎรบ้านโคกไทรงาม ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอสังขะ กลุ่มราษฎรบ้านฮ็อง ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ และกลุ่มราษฎรบ้านกุง ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ รวมทั้งกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
โดยมีพระราชดำรัสถามถึงการดำเนินงาน และพระราชทานกำลังใจ ให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย กลุ่มสมาชิกต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีพระราชประสงค์ให้มีผู้ผลิตเพิ่มมากขึ้นหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งพืชไร่ ไม้ผล เป็ด ไก่ รวมทั้งผ้า เป็นต้
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เป็นศูนย์ดำเนินงานการผลิตและเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน โดยส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในการเพาะปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน ลดละเลิกใช้สารเคมี หันมาใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักปุ๋ย พืชสด หลังการเก็บเกี่ยวส่งเสริมให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และใช้สารที่ผลิตจากธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้ทางศูนย์ฯ รับซื้อในราคามาตรฐาน ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก 11 กลุ่ม 8 อำเภอ ใน 3 จังหวัด คือสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ มีสมาชิก 411 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน มีพื้นที่การผลิต 3 พัน 381 ไร่ ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เมล็ดพันธุ์ 67 ราย พื้นที่ 502 ไร่ ผลผลิต ที่ได้ผ่านเกณฑ์ 1 พัน 230. 286 ตันข้าวเปลือก ส่วนผลผลิตจากสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทางศูนย์ฯ ได้รับซื้อ 75.302 ตัน นำไปสีเป็นข้าวสารตรา จันกะผัก จำหน่ายในปี 2560 จำนวน 45 ตัน ปี 2561 จำนวน 41 ตัน ลดลงเนื่องจากสมาชิกผลิตข้าวได้ผ่านเกณฑ์การผลิตเมล็ดพันธุ์สูงขึ้น มีกลุ่มสมาชิกเก็บไว้ใช้ 18.50 ตัน ใช้ทำเมล็ดพันธุ์สำหรับจำหน่าย 19.060 ตัน และพระราชทานในฤดูกาลผลิตปี 2560 และ 2561 จำนวน 1,120.590 ตัน ปัจจุบันคงเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว 1.100 ตัน นอกจากนี้ ยังได้แจกจ่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์ไก่กระดูกดำ ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ เป็ดไข่ และพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้ราษฎรไปเพาะเลี้ยง รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้สนับสนุนเมล็ดพันพริกจินดา ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ไปปลูก โดยเป็นพันธุ์ดั้งเดิม ต้านทานโรคผลเน่าหรือโรคกุ้งแห้งได้ดีกว่าพันธุ์ทั่วไป เป็นที่นิยมบริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาดสูง จำหน่ายได้ราคาดี มีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อแปรรูปทางอุตสาหกรรมแล้ว สีจะไม่เปลี่ยนและแดงสดเหมือนเดิม
เวลา 13.20 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริฯ ที่มีพระราชประสงค์ให้อำเภอศีขรภูมิ มีพื้นที่สำหรับปลูกผลไม้ไว้รับประทาน และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ราษฎร เริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยทางโครงการฯ ได้จัดหากิ่งพันธุ์ไม้ผล และพืชผักยืนต้นพระราชทาน จำนวน 11 ชนิด กว่า 500 ต้น ให้ราษฎรนำไปปลูกตามพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน รับผิดชอบครอบครัวละ 1 ต้น ปัจจุบันเจริญเติบโต พืชผลบางชนิดสามารถเก็บมาบริโภคได้บ้างแล้ว
ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง มีสมาชิก 62 ราย รวมพื้นที่ 743 ไร่ สมาชิกผ่านเกณฑ์เมล็ดพันธุ์ 58 ราย มีผลผลิตผ่านเกณฑ์ 343.575 ตัน นำไปเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน และสีเป็นข้าวสารจำหน่ายภายใต้ตราจันกะผัก
โอกาสนี้ มีพระราชปฏิสันถารและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ
จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเสื่อกก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาการทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบัน มีการขยายผลไปสู่กลุ่มสมาชิกอีก 4 อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาเป็นกระเป๋าทอเสื่อลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายผ้ามัดหมี่, ลายพญานาค, รวมถึงเทคนิคการนำเศษผ้าไหมมาทอกับเสื่อ และการนำผ้าไหมมาย้อมซ้ำ เพื่อให้เกิดมิติในลายผ้า และโทนสีเป็นธรรมชาติมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก โดยส่งจำหน่ายที่ร้านภัทรพัฒน์บางสาขา
ในการนี้ กรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลเรื่องการดำเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิงกุดไผท อำเภอศีขรภูมิ โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ที่จะทรงช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร และปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2561 ปัจจุบันแล้วเสร็จ สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 3 แสน 5 หมื่นลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ราษฎรในตำบลระแงงและพื้นที่ใกล้เคียงมีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
เวลา 14.55 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการส่งเสริมการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ทอดพระเนตรการดำเนินงานทอผ้าย้อมสีธรรมชาติของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมีพระราชดำริให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ประสานกรมหม่อนไหมเข้าส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 2556 เช่น การย้อมด้วยมะเกลือ หว้า แก่นเข ซังข้าวโพด เพกา ขนุน และคราม ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 3 ชุมชน คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมไทรงาม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านกุง ตำบลสำโรงทาบ ตำบลสำโรงทาบ และ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านกันโจรง ซึ่งก่อนเข้าโครงการสมาชิกส่วนใหญ่ทอผ้าไหมด้วยไหมย้อมสีสังเคราะห์ โดยในปีนี้โครงการฯ ได้นำสมาชิกเข้ารับการอบรมย้อมครามที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชุมชนในจังหวัดสกลนคร
จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ของราษฎรบ้านกันโจรง ที่เข้าร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวเพื่อมาเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานสูงตามหลักเกณฑ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทำให้มีราษฎรบางรายที่นำผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมโครงการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา รับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว มาสีเป็นข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวหอมมะลิ "จันกะผัก" เพื่อช่วยให้ราษฎรมีรายได้ และเป็นขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นผลิตพันธุ์ข้าวให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน สำหรับช่วยเหลือเกษตรกร รายอื่นๆ ที่ประสบปัญหาการเพาะปลูกจากภัยพิบัติต่างๆ ต่อไป ปัจจุบันกลุ่มฯ มีสมาชิก 21 คน มีพื้นที่ปลูกข้าวรวมจำนวน 316 ไร่
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ ทั้งการผลิตพันธุ์พืช ผลิตพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา เป็ด และไก่ เพื่อบริโภค โดยเฉพาะโครงการผลิตไก่กระดูกดำพันธุ์พื้นเมืองประดู่หางดำพระราชทาน ซึ่งมีราษฎรเข้าร่วม 108 ครัวเรือน และโครงผลิตพันธุ์ไก่กระดูกดำพระราชทาน มีราษฎรเข้าร่วม 63 ครัวเรือน 1 หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการทำหัตถกรรมการทอและเย็บกระเป๋าเสื่อกก และการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
เวลา 15.47 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับราษฎรในชุมชนเนื่องจากเดิมประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เริ่มขุดสระน้ำ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 แล้วเสร็จวันที่ 15มิถุนายน 2561 ขนาดบ่อกว้าง 60 เมตร ยาว 90 เมตร ลึก 6 เมตร ปริมาณเก็บกักน้ำ 30,624 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน สระน้ำพระราชทาน สามารถให้ราษฎรตำบลกระหาดได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 9 หมู่บ้าน 764 ครัวเรือน
ป่าชุมชนหนองเสม็ด มีพื้นที่ 665ไร่ มีต้นไม้ยืนต้นหลากหลาย ราษฎรในชุมชนได้ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ การทำพิธีบวชป่า เพื่อปลุกจิตสำนึกของชุมชนและร่วมมือกันช่วยดูแลรักษาป่าไม้
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว