พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ

04T13:16:54.473Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันที่3 ก.ย.2561 เวลา 15.05 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศาลาสวนมะลิ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ
โอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เฝ้าถวายเงินสมทบโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
จากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความเป็นมาและการดำเนินโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2515 โดยธนาคารศรีนคร ส่งผ่านธนาคารนครหลวงไทย มาจนถึงธนาคารธนชาตในปัจจุบัน เป็นปีที่ 47 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย "การแข่งขันอ่านฟังเสียง" "การประกวดมารยาทไทย" "การประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน" และปีนี้ได้เพิ่มประเภท "การแข่งขันอ่านฟังเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น" โดยมีองค์กรภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และมี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ช่วยเผยแพร่โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ทั่วถึงมากขึ้น
สำหรับ "การแข่งขันอ่านฟังเสียง" และ "การประกวดมารยาทไทย" เปิดรับสมัคร 5 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. และอุดมศึกษา-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.
ส่วน "การประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน" และ "การแข่งขันอ่านฟังเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น" เปิดรับสมัคร 2 ระดับชั้น คือ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ซึ่งผู้ชนะเลิศในทุกประเภท ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร จากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว