สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก ประภัทร์เผ่า ปัณยาชีวะ อดีตรองสมุหราชองครักษ์

03T09:56:36.483Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่2 ก.ย. 2561 เวลา 17.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก ประภัทร์เผ่า ปัณยาชีวะ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สิริอายุ 81 ปี
พลเรือเอก ประภัทร์เผ่า ปัณยาชีวะ เกิดวันที่ 28 เมษายน 2480 ที่จังหวัดตรัง บิดาและมารดา ชื่อ นายธรรมมนูญและนางนวลฉวี ปัณยาชีวะ ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร จากนั้น เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมนายเรือ รุ่นที่ 20 และสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรเหล่าพรรคนาวิน โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 55 และจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้ ยังจบหลักสูตร "นักบินเฮลิคอปเตอร์" จากศูนย์ฝึกการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 2 จากกรมตำรวจ และหลักสูตรของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ด้านหน้าที่การงาน เริ่มรับราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เป็นนายตำรวจราชสำนักเวร ด้วยความจงรักภักดี ขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ เป็นรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ และเมื่อปี 2540 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองสมุหราชองครักษ์ อัตราพลเรือเอก
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงอังศุภา ปัณยาชีวะ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว