สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางจิตตรา ประนิช

03T09:58:39.013Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 17.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นางจิตตรา ประนิช ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 สิริอายุ 86 ปี
นางจิตตรา ประนิช เกิดวันที่ 21 มกราคม 2475 บิดาและมารดา ชื่อ หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์ และท่านผู้หญิงเยี่ยม จรัญสนิทวงศ์ ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ทางบรรณารักษศาสตร์ และประกาศนียบัตรรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ด้านการงาน ได้เข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาจึงปรับย้ายไปทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ อาจารย์ประจำพิเศษคณะศิลปศาสตร์ และหัวหน้ากองห้องสมุด โดยในปี 2516 ได้ลาออกจากราชการเนื่องจากปัญหาสุขภาพ
ทั้งนี้ ในช่วงชีวิตราชการ นางจิตตราฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบุคคลผู้บุกเบิกงานห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนเป็นห้องสมุดด้านสังคมศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มและสร้างหลักสูตรวิชาบรรณารักษศาสตร์ขึ้นในคณะศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยด้วย
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายแพทย์ขจร ประนิช มีลูกด้วยกัน 2 คน โดยได้ทุ่มเททําหน้าที่มารดาอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความผูกพันจนทุกคนประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเป็นผู้มีคุณธรรม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา มีความรักชาติ และจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี โดยได้สนับสนุนงานโครงการในพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง
ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว