สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงสดับพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก งานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์มัทรี” ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

01T18:53:50.693Z ก.ย. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (1 ก.ย. 61) เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงสดับพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก งานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์มัทรี” ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ
ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา และในปีพุทธศักราช 2561 นี้ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 29 มหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากพระองค์ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีมาโดยตลอด โดยเฉพาะประเพณีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติ ณ พุทธมณฑล เป็นจำนวนถึง 12 ครั้ง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดถึงประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังและรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้ง ได้กราบอาราธนาพระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติมาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์อีกด้วย”
สำหรับการจัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติมา ลีนุกูล

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม