สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

31T12:05:08.133Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 09.35 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังหอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา อาทิ พระมหากรวิก อหึสโก วัดสุทัศนเทพวราราม พระครูพิพิธธรรมภาณ วัดประยุรวงศาวาส พระครูพิมลธรรมภาณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร และพระมหาโสภณ สุธีโร วัดบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
งานเทศน์มหาชาติ เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ มีคตินิยมที่เชื่อว่าเป็นการนำเอาความรู้มาหล่อหลอมจิตใจ ในรูปแบบของการรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ จากพระสงฆ์ ที่สอดแทรกเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องการทำความดี และการละกิเลสทั้งหลาย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว