สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่สี่

31T11:59:11.100Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 08.54 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่สี่ ซึ่งในวันนี้ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ขอพระราชทานถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะหลากหลายแขนง อาทิ ทรงการออกแบบเครื่องประดับ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยยากไร้ ตลอดจนครอบครัวของผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์เสมอมา ผ่านโครงการในพระดำริต่างๆ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านงานศิลปะและการออกแบบของพระองค์ได้อย่างชัดเจน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 4 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 4,835 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เปิดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและสังคม อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถบริหารจัดการกลุ่มเพื่อยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ให้แก่โรงเรียนในเครือประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยและดำเนินงานตามพันธกิจ ในการผลิตบัณฑิตให้สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ได้พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการส่งอาจารย์ไปอบรมโครงการไทยไมสเตอร์ (Thai Meister) ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อยกระดับการเรียนภาคปฏิบัติ และนำกลับมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ใน 4 หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคต อาทิ สาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคหกรรมด้านเบเกอรี่
นอกจากนี้ ยังเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Teacher Training Academy :STTA) โดยความร่วมมือกับ Finland University และ นันยาง โพลีเทคนิค สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตลอดจนการใช้ STEM Education ซึ่งมีบริการด้านการอบรม เสวนา สัมมนา ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและการคิดเชิงออกแบบ เป็นการตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูงของประเทศต่อไป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว