สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

30T09:44:40.853Z ส.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 14.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
คณะกรรมการร้านกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
หม่อมราชวงศ์ ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นายทองเย็น ประเจิดหล้า และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี (อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
รองศาสตราจารย์หริส สูตะบุตร ประธานกรรมการ "มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง" นำ คณะกรรมการมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
เวลา 15.09 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกลิน ที. เดวีส (Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางแจ็กกะลีน เอ็ม. เดวีส (Mrs. Jacqueline M. Davies) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว